Page 24 - FFN PROGRAMME-FLIP BOOK
P. 24

2ο
FFNGR Fragility Fracture Network
 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
 Αναγκαιότητα Διεπιστημονικότητας
& Δικτύωσης
13-15 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
  e-Poster • Περιλήψεις Εργασιών
ηλικιωμένους με ιστορικό καταγμάτων. Επιπλέον, θα επιχειρηθεί να διερευνηθεί αν η συμμετοχή των ηλικιωμένων σε πρόγραμμα χορού και άσκησης θα βελτιώσει τη σωματική, γνωστική, ψυχολογική και κοινωνική λειτουργικότητα και, κατά συνέπεια, την ποιότητα ζωής τους.
Μέθοδος: Στη μελέτη θα συμμετάσχουν 20 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, που θα αποτελέσουν την ομάδα παρέμβασης στα πλαίσια της δράσης του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας, Ε.Υ.Δια. (Εργαστήριο Υγιούς Διαβίωσης). Οι συμμετέχοντες διαβιούν στην κοινότητα και η επιλογή τους θα βασιστεί σε προηγούμενη γηριατρική εκτίμηση, στο ιστορικό πτώσεων και καταγμάτων, στη μη ύπαρξη γνωστικής έκπτωσης και στην ύπαρξη φόβου πτώσεων. Οι ηλικιωμένοι θα συμμετάσχουν σε εβδομαδιαίο τρίωρο πρόγραμμα γυμναστικής και χορού, με στοιχεία από τις μεθόδους Otago και Tai chi, που αποσκοπούν στη μείωση των πτώσεων καθώς και στην ενδυνάμωση των μυϊκών ομάδων και στη βελτίωση της ψυχικής ευεξίας. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα εξαχθούν βάσει της δοκιμασίας Short Physical Performance Battery (SPPB) για την ανίχνευση των κινητικών δυσκολιών, της κλίμακας Falls Self-Efficacy Scale (FES-I) για την εκτίμηση του φόβου πτώσεων, της κλίμακας Γηριατρικής Κατάθλιψης (Geriatric Depression Scale) και της κλίμακας SF-36 για την εκτίμηση της Σχετιζόμενης με την Υγεία Ποιότητας Ζωής. Επιπλέον, θα αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο επέρχεται βελτίωση στην καθημερινή λειτουργικότητα των συμμετεχόντων σε απλές και σύνθετες δραστηριότητες, με τη χρήση των κλιμάκων Activities of Daily Living (ADL) και Instrumental Activities of Daily Living (IADL) αντίστοιχα. Η εκτίμηση της γνωστικής κατάστασης θα βασιστεί στη Σύντομη Εξέταση Νοητικής Κατάστασης Mini-Mental State Examination.
Αποτελέσματα: Καθώς η μελέτη βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης, θα αναφερθούν τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα της παρέμβασης, τα οποία είναι σωματικά, ψυχολογικά και κοινωνικά και περιλαμβάνουν: ενίσχυση της μυϊκής δύναμης, της κινητικότητας και της ισορροπίας, μείωση του φόβου πτώσεων και εκπαίδευση σε στρατηγικές αποφυγής τους, βελτιωμένη ευλυγισία, φυσική κατάσταση και κυκλοφορία του αίματος, ενισχυμένος συντονισμός των μυών και συνολική ενδυνάμωση του οργανισμού, καταπολέμηση των συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης, βελτίωση της ποιότητας ζωής, κοινωνικοποίηση.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με το υπάρχον ερευνητικό υπόβαθρο, ο χορός μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη των πτώσεων και στη συνεπαγόμενη πρόληψη των καταγμάτων σε άτομα τρίτης ηλικίας. Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί το πρώτο οκτάμηνο του 2020 και τα αποτελέσματά της θα δημοσιοποιηθούν.
Σκοπός: Η ανίχνευση ατόμων της κοινότητας με διαταραχές ισορροπίας και η συσχέτιση του σταθμισμένου ερωτηματολογίου αυτοεκτίμησης κινδύνου πτώσης με την δοκιμασία Time Up and Go(TUG).
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ιατρείο διαταραχών ισορροπίας και ελέγχου πτώσεων σε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε έχει σχεδιαστεί και σταθμιστεί από το Los Angeles VA Geriatric Research Education Clinical Center και χρησιμοποιείται στο CDC’s STEADI Falls Prevention Algorithm. Αποτελεί εργαλείο αυτό-εκτίμησης κινδύνου πτώσης και περιλαμβάνει δώδεκα ερωτήσεις κλειστού τύπου (ναι ή όχι) τρεις εκ των οποίων θεωρούνται ερωτήσεις-κλειδιά. Πραγματοποιήθηκε η δοκιμασία TUG, έλεγχος ορθοστατικής υπότασης, κλινική εξέταση με δοκιμασίες ισορροπίας, νευρολογικό και μυοσκελετικό έλεγχο και λήψη ιατρικού ιστορικού.
Αποτελέσματα: Εξετάσθηκαν συνολικά 144 άτομα, 113 γυναίκες και 31 άντρες, με μέσο όρο ηλικίας 70.36 έτη. Το 31.94% συγκέντρωσαν σκορ TUG θέτοντάς τους σε κίνδυνο για πτώση. Το 47.96% των ατόμων με θετικό ερωτηματολόγιο είχαν και παθολογική δοκιμασία TUG. Εντοπίστηκαν 8 άτομα που σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο είχαν μικρό κίνδυνο αλλά χρειάστηκαν πάνω από12 δευτερόλεπτα στο TUG. Το 17.36% των ατόμων που εξετάσθηκαν ανέφεραν ότι πάσχουν από οστεοπόρωση ή οστεοπενία, το 24.3% ανέφεραν τουλάχιστον ένα κάταγμα κατά τη διάρκεια της ζωής τους ενώ το 31.25% είχαν υποστεί τουλάχιστον μία πτώση το τελευταίο έτος.
Συμπεράσματα: Οι πτώσεις στους ηλικιωμένους είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα που δημιουργεί υψηλό ποσοστό θνητότητας, θνησιμότητας και χρήσης ιατρικών υπηρεσιών. Η χρήση ειδικού ερωτηματολογίου, δοκιμασιών, η λήψη καλού ιατρικού ιστορικού και η κλινική εξέταση μπορούν με ασφάλεια να ανιχνεύσουν τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο για πτώση. Το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με θετικό ερωτηματολόγιο σε σχέση με παθολογική δοκιμασία TUG μπορεί να θεωρηθεί αναμενόμενο εν μέρει γιατί προσήλθαν για εξέταση άτομα που ήδη θεωρούσαν ότι εμφανίζουν δυσκολίες και χρήζουν αξιολόγησης και αφετέρου διότι πρόκειται για ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης και όχι για ένα κλινικό τεστ όπως το TUG. Ο συνδυασμός τους, η ενημέρωση, η λήψη κατάλληλων μέτρων πρόληψης και η εξειδικευμένη παρέμβαση μπορούν να μειώσουν σημαντικά την πιθανότητα πτώσης.
      P07
         ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΝΕΛΛΑ1, ΗΛΙΑΣ ΛΥΜΠΕΡΙΑΔΗΣ2, ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΑΛΑΝΗ2, ΖΗΚΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ3
1 ΚΑΑ «Ιατρική Άσκηση»
2 ΚΚΑ «Άσκηση»
3 ΚΚΑ «Άσκηση», Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
   24
 ONLINE   22   23   24   25   26