Page 32 - FFN PROGRAMME-FLIP BOOK
P. 32

2ο
FFNGR Fragility Fracture Network
 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
 Αναγκαιότητα Διεπιστημονικότητας
& Δικτύωσης
13-15 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 e-Poster • Περιλήψεις Εργασιών
που απελευθερώνονται κατά το κυτταρικό στρες, εξαιτίας τραυματισμού, μόλυνσης, καταστροφής, σηπτικής ή ασήπτου φλεγμονής. Προσελκύουν και ενεργοποιούν κύτταρα του ανοσιακού συστήματος, βρίσκονται στη βάση του μηχανισμού της φλεγμονώδους αντίδρασης, ενώ ταυτόχρονα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην αιτιοπαθογένεια της ΟΑ, δηλαδή στην έναρξη και διατήρηση της χαμηλού βαθμού φλεγμονώδους απάντησης στην ασθένεια.
Συζήτηση: στην παρούσα ανασκόπηση, περιγράφεται η εξελισσόμενη ιδέα της φλεγμονής ως σημαντικού συντελεστή στην αιτιοπαθογένεια της ΟΑ, ο κεντρικός ρόλος τον οποίο διαδραματίζουν οι αλαρμίνες και, επιπλέον, υπογραμμίζεται η στόχευση των αλαρμινών ως μία εύλογη και υποσχόμενη θεραπευτική προσέγγιση προκειμένου να μετριαστεί η φλεγμονώδης διαδικασία στην ΟΑ.
Σκοπός: Διαταραχές της ισορροπίας και πτώσεις είναι συχνές στον γηριατρικό πληθυσμό και έχουν πολυπαραγοντική αιτιολογία. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογήσει σφαιρικά τους παράγοντες κινδύνου πτώσεων και καταγμάτων και να διαπιστώσει κατά πόσο αυτοί έχουν διαδραματίσει κάποιο ρόλο στον πληθυσμό της μελέτης.
Μέθοδος: Κατά την πρώτη επίσκεψη στο Ι.Π.Π.Ο.Σ, από τον Ιανουάριο του 2018 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2019, σε 96 ασθενείς γυναίκες και άντρες, άνω των 65 ετών, μετρήθηκαν τα επίπεδα των βιταμινών D3 (vit.D3) και Β12 (vit.B12), καταγράφηκε ο αριθμός πτώσεων κατά το τελευταίο έτος καθώς και των καταγμάτων ευθραυστότητας και υπολογίστηκε το ANTICHOLINERGIC-COGNITIVE- BURDEN score (ACB score) με βάση το φαρμακευτικό ιστορικό. Η ισορροπία μετρήθηκε με το Mini-Balance-Evaluation-Systems- Test (Mini-BESTest) και ο φόβος των πτώσεων με το FES-I. Πραγματοποιήθηκαν ανθρωπομετρικές μετρήσεις και δοκιμασίες (Δύναμη δραγμού (HGA), Ταχύτητα Βάδισης (ws), Short Physical Perfomane Battery (SPPB) και οι ασθενείς αξιολογήθηκαν σε ευπαθείς, προευπαθείς και μη ευπαθείς σύμφωνα με τα κριτήρια της Fried (Fried Phenotype).
Αποτελέσματα: Η Γραμμική Διμεταβλητή Συσχέτιση (Γ.Δ.Σ) δεν ανέδειξε καμία στατιστικώς ισχυρή σχέση ανάμεσα στα επίπεδα τιμών της βιταμίνης B12 με τα επίπεδα τιμών των MiniΒest, SPPB, Hand Grip, απόλυτων αριθμών πτώσεων, Fried Phenotype, και ACBscore. Αντίθετα, η Vit.D3 έδειξε μία στατιστικώς αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα τιμών της βιταμίνης D3 και στον αριθμό πτώσεων (rs(93)=-.274, p=0.008) και στα επίπεδα του Fried Phenotype (rs(89=-0.220, p =0.038). Η Γ.Δ.Σ ανάμεσα στα επίπεδα τιμών του δείκτη FES-Ι και τα επίπεδα τιμών των ακόλουθων μεταβλητών έδειξε συσχέτιση με: MiniΒest (rs(83)=-.496,pscore, Vit.Β12, και Vit. D3. Επίσης οι μέσες τιμές του δείκτη FES-Ι δεν επηρεάζονται από την ύπαρξη ή μη καταγμάτων μετά τον έλεγχο Mann-Whitney για τον δείκτη FES-Ι (Ζ=-0.214, p=0.831). Στατιστικά σημαντική αναδείχθηκε και η σχέση ανάμεσα σε Mini Best και Fried Phenotype (rs(89)=- 0.715, p<0.001).
Συμπεράσματα: Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις πτώσεις στην παρούσα μελέτη είναι η Vit.D3, ο φόβος των πτώσεων και η φυσική ευπάθεια του ατόμου αν και ενώ ο φόβος των πτώσεων δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την ύπαρξη ή μη καταγμάτων. Συμπερασματικά, μια σφαιρική αξιολόγηση του ασθενή με πτώσεις ή κάταγμα, βοηθά στον εντοπισμό και άρα πρόληψη των παραγόντων κινδύνου.
Σκοπός: Η παροδική οστεοπόρωση του ισχίου (ΠΟΙ) είναι μια σχετικά σπάνια πάθηση οφειλόμενη σε οίδημα του μυελού των οστών, είναι δε απρόβλεπτο αν θα καταλήξει σε οστεονέκρωση της κεφαλής και κατάρρευση της άρθρωσης. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η κλινική ταξινόμηση, η διάγνωση και διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση της ΠΟΙ επί τη βάση της πτωχής σχετικά διεθνούς βιβλιογραφίας.
Μέθοδος: Έγινε αναζήτηση της βιβλιογραφίας από το 1990 ως το 2020 στις βάσεις Pubmed και Google Scholar. Χρησιμοποιήθηκαν λέξεις – κλειδιά (bone marrow edema, transient osteoporosis, osteonecrosis) και ανακτήθηκαν πρωτότυπες μελέτες και άρθρα ανασκόπησης στην Αγγλική ή την Ελληνική γλώσσα.
   P24
     Πτώσεις και κατάγματα. Μια σφαιρική προσέγγιση από το ιατρείο πρόληψης πτώσεων, οστεοπόρωσης και σαρκοπενίας (Ι.Π.Π.Ο.Σ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (Π.Γ.Ν.Π) Κωνσταντίνος Στολάκης1, Ζήνων Κόκκαλης 2, Αντωνιάδου Ελευθερία1, Μέντης Μανόλης3, Καλυβιώτη Χριστίνα1, Μίνως Τυλλιανάκης2, Παναγιώτης Μέγας2, Ηλίας Παναγιωτόπουλος1
1 Κλινική Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού, Γ.Π.Ν. ΠΑΤΡΩΝ 2 Ορθοπεδική Κλινική, Γ.Π.Ν. ΠΑΤΡΩΝ
3 Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας, Γ.Π.Ν. ΠΑΤΡΩΝ
     P25
     ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΙΣΧΙΟΥ: ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ1, ΝΑΤΑΛΙ ΜΑΙΣΗ1, ΜΗΧΑΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ1, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ1, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΛΕΣ1
1 Ομάδα Φοιτητών, Νέων Ιατρών και Συνεργατών, Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ)
  32
 ONLINE

   30   31   32   33   34