Page 33 - FFN PROGRAMME-FLIP BOOK
P. 33

2ο
FFNGR Fragility Fracture Network
 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
 Αναγκαιότητα Διεπιστημονικότητας
& Δικτύωσης
13-15 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 e-Poster • Περιλήψεις Εργασιών
Αποτελέσματα: Η διεθνής βιβλιογραφία για το θέμα αυτό είναι φτωχή και δεν υφίστανται ακόμη κατευθυντήριες οδηγίες ή αλγόριθμοι. Στην παρούσα εργασία ανασκοπείται για πρώτη φορά στη χώρα μας η τρέχουσα διεθνής βιβλιογραφία της ΠΟΙ και περιγράφεται περιεκτικά ο ορισμός, η κλινική ταξινόμηση, τα νοσολογικά δεδομένα, η αιτιοπαθογένεια, τα απεικονιστικά ευρήματα και η διαφορική κλινικοαπεικονιστική διάγνωσή της, παρέχοντας στον κλινικό ιατρό ταξινομημένες τις απαραίτητες και αναγκαίες γνώσεις της σύγχρονης βιβλιογραφίας.
Συμπεράσματα: Η ΠΟΙ είναι μια σχετικά καλοήθης ασθένεια με συνήθως αυτοπεριοριζόμενη πορεία. Μερικές φορές αποτελεί ένα δυσνόητο ή ελάχιστα κατανοητό θέμα, το οποίο συχνά υποτιμάται ή υπερτιμάται κλινικά οδηγώντας πολλές φορές σε υπο ή υπερ διάγνωση. Γι’ αυτό απαιτείται από το κλινικό γιατρό ιδιαίτερη προσοχή στη διαφορική διάγνωση και στον τρόπο αντιμετώπισης της νόσου.
Λέξεις κλειδιά: οστικό οίδημα, MRI, οστεονέκρωση, αιτιοπαθογένεια
Σκοπός: Το Οστικό Οίδημα (ΟΣΟ) είναι συχνότερα δευτεροπαθές άμεσα σχετιζόμενο με υποκείμενες τραυματικές, φλεγμονώδεις, εκφυλιστικές, λοιμώδεις ή κακοήθεις καταστάσεις. Μπορεί όμως να είναι πρωτοπαθές αγνώστου ή αβέβαιης αιτιολογίας (Πρωτοπαθές ΟΣΟ). O σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι διττός. Προτείνουμε μία νέα ονοματολογία και ταξινόμηση, προκειμένου να διευκολύνουμε την επικοινωνία μεταξύ των γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και περιγράφουμε εκτενώς την αιτιοπαθολογία, τα κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα του ΟΣΟ.
Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από το 1990 ως το 2020 στις βάσεις Pubmed και Google Scholar. Χρησιμοποιήθηκαν λέξεις – κλειδιά (bone marrow edema, MRI, transient osteoporosis, osteonecrosis) και συμπεριλήφθηκαν πρωτότυπες μελέτες και άρθρα ανασκόπησης που δημοσιεύθηκαν σε περιοδικά στην Αγγλική ή την Ελληνική γλώσσα.
Αποτελέσματα: Με βάση τη τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία ανασκοπήσαμε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ΟΣΟ, προτείναμε μια νέα ονοματολογία και κλινική ταξινόμησή του για την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των γιατρών. Απεικονιστικά, το ΟΣΟ αναγνωρίζεται στην ΜRΙ ως εστιακό ή διάχυτο μη φυσιολογικό ομοιογενές σήμα στον μυελό με ασαφή όρια, χαμηλής έντασης στις Τ1 ακολουθίες και υψηλής στις Τ2. Δυνητικά παρουσιάζει δοκιδωτά μικροκατάγματα, αιμορραγία και οίδημα του μυελού χωρίς διάσπαση του παρακείμενου φλοιού ή του υπερκείμενου αρθρικού χόνδρου. Οι αλλοιώσεις αναδεικνύονται μόνο στη MRI και όχι στις συμβατικές ακτινογραφίες ή την CΤ.
Στις βιοψίες μυελού διαπιστώνεται αύξηση στους δείκτες οστικού μεταβολισμού, όπως η ειδική αλκαλική φωσφατάση, οστεοκαλσίνη, Ν-τερματικό προπεπτίδιο προκολλαγόνου Ι και C-τελικό τελοπεπτίδιο. Ακόμα διαπιστώθηκε αυξημένη έκφραση παραγόντων αγγειογένεσης (VEGF, CYR61 και CTGF).
Συμπεράσματα: Το ΟΣΟ είναι ένα σπάνιο, συχνά καλοήθους προγνώσεως νόσημα, αλλά είναι αβέβαιο αν θα καταλήξει σε οστεονέκρωση και έχει ανάγκη παρακολούθησης και διαφορικής διάγνωσης. Προκαλείται από βλάβη του τοιχώματος του μικροαγγειακού δικτύου του μυελού. Οδηγεί σε ισχαιμία, ακολουθείται από αντιδραστική υπεραιμία και αγγειοδιαστολή για να καταλήξει σε οίδημα που αυξάνει την πίεση εντός του οστικού μυελού προκαλώντας πόνο.
Λέξεις κλειδιά: οστικό οίδημα, MRI, οστεονέκρωση
Εισαγωγή: Η συχνότητα των καταγμάτων ευθραυστότητας αυξάνεται παγκοσμίως, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλου για την ολιστική διεπιστημονική προσέγγιση ηλικιωμένων
άνω των 65 ετών, με απώτερο στόχο την αποφυγή πτώσεων και καταγμάτων, τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής τους.
   P26
     ΟΣΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ: ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ1, ΝΑΤΑΛΙ ΜΑΙΣΗ1, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ2, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ1, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΛΕΣ1
1 Ομάδα Φοιτητών, Νέων Ιατρών και Συνεργατών, Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ)
2 Ακτινολογικό Τμήμα/Μονάδα MRI, Νοσοκομείο ΚΑΤ
     P27
     ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ
Κ. Στολάκης1, Θ. Τοσουνίδης1, Η. Παναγιωτόπουλος1, Ε. Μέντης1, Γ. Κολοκυθάς1, Γ. Δημάκου1,
Ε. Γιαννακού1, Κ. Αθανασοπούλου1
1 Κλινική Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού, Γ.Π.Ν. ΠΑΤΡΩΝ
  33
 ONLINE   31   32   33   34   35